Maurtuva Vekstgård

YPMAS Trøndelag

YPMAS Trøndelag er satsingen for et koordinert, sammenhengende og kunnskapsbasert pasientforløp for yngre personer med Alzheimers sykdom og deres pårørende.

I mars 2020 fant flere aktører sammen i erkjennelsen av at YPMAS og deres pårørende opplever et pasientforløp hvor helsevesenet sitt tilbud oppleves fragmentert og til dels mangelfullt koordinert. Helsevesenet på sin side erkjente at dette er en gruppe man sliter med å gi gode tilbud til og at det er i overgangene mellom nivåene at det glipper, det vil si mellom kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste. Det forelå en felles erkjennelse av at det manglet et godt system for å ivareta disse pasientene gjennom et langt og krevende pasientforløp.

Flere aktører ønsket å være med på satsingen for å utvikle et system som ivaretar pasient og pårørende gjennom hele pasientreisen. Vi ønsket å starte i Trøndelag og skape tjenesteinnovasjon her som vil ha overføringsverdi nasjonalt både til pasientforløpet for andre yngre pasienter med demensdiagnoser og demensfeltet generelt.

Styringsgruppa for YPMAS Trøndelag

Vi etablerte i juni 2020 en styringsgruppe for YPMAS Trøndelag.

Per september 2022 er følgende medlemmer i styringsgruppa:

Følgende organisasjoner er representert

Vi har satt oss to konkrete resultatmål for satsingen:
1. Utvikling og implementering av et standardisert helhetlig pasientforløp for YPMAS
2. Utvikling, pilotering og konseptualisering av et rehabiliteringsprogram for YPMAS og deres pårørende


Referansegruppa til YPMAS Trøndelag

Vi har rekruttert pårørenderepresentanter og fagfolk med solid kunnskap og erfaring på demensfeltet inn i referansegruppa vår. Disse er med for å bidra som sparringpartner, mentor, idébank og djevelens advokat.

Følgende er med i referansegruppa til YPMAS Trøndelag per september 2022: 

Fire hovedområder

I YPMAS Trøndelag jobber vi på fire hovedområder:
1. Forskning
2. Et standardisert helhetlig pasientforløp for YPMAS
3. Et rehabiliteringsprogram for YPMAS og deres pårørende
4. Forankring og kommunikasjon

Satsingen er organisert slik at styringsgruppen er prosjekteier. Gruppen har ansvar for å peke ut retning og jobbe for måloppnåelse gjennom aktiv bruk av kompetanse, erfaring og nettverk.  

En prosjektledergruppe har ansvaret for mer den daglige driften, og Kjerstin Heggdal Grimstad ved Maurtuva Vekstgård er prosjektleder for satsingen. Satsingen er finansiert gjennom midler fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Trøndelag, avd. Åfjord. 

En gruppe jobber med å utvikle et skreddersydd rehabiliteringsprogram for YPMAS og deres pårørende, og en gruppe forskere er i gang med å skaffe oss et solid kunnskapsgrunnlag på yngre-feltet.  


Fremdriftsplan

Kunnskapsgrunnlaget fra forskerne skal foreligge i løpet av oktober 2022. Rehabiliteringsprogrammet skal være ferdig utviklet og klart til pilotering til jul 2022. Piloter skal gjennomføres både i regi av Trondheims Hospital og Maurtuva Vekstgård, og piloteringsperioden er 2023 og 2024.   

Les mer om YPMAS Trøndelag her ›

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev fra satsingen. Ønsker du stå på epostlista?
Send en epost til: kjerstin@maurtuva.org