Maurtuva Vekstgård

YPMD Trøndelag

YPMD Trøndelag er satsingen for et koordinert, sammenhengende og kunnskapsbasert pasientforløp for yngre personer med demens sykdom og deres pårørende.

I mars 2020 fant flere aktører sammen i erkjennelsen av at YPMD og deres pårørende opplever et pasientforløp hvor helsevesenet sitt tilbud oppleves fragmentert og til dels mangelfullt koordinert. Helsevesenet på sin side erkjente at dette er en gruppe man sliter med å gi gode tilbud til og at det er i overgangene mellom nivåene at det glipper, det vil si mellom kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste. Det forelå en felles erkjennelse av at det manglet et godt system for å ivareta disse pasientene gjennom et langt og krevende pasientforløp.

Flere aktører ønsket å være med på satsingen for å utvikle et system som ivaretar pasient og pårørende gjennom hele pasientreisen. Vi ønsket å starte i Trøndelag og skape tjenesteinnovasjon her som vil ha overføringsverdi til demensfeltet generelt.

Styringsgruppa for YPMD Trøndelag

Vi etablerte i juni 2020 en styringsgruppe for YPMD Trøndelag.

Per oktober 2023 er følgende medlemmer i styringsgruppa:

Følgende organisasjoner er representert
Referansegruppa til YPMD Trøndelag

Vi har rekruttert pårørende- og erfaringsrepresentanter, samt fagfolk med solid kunnskap og erfaring på demensfeltet inn i referansegruppa vår. Disse er med for å bidra som sparringpartner, mentor, idébank og djevelens advokat.

Følgende er med i referansegruppa til YPMD Trøndelag per oktober 2023: Satsingen er organisert slik at styringsgruppen er prosjekteier. Gruppen har ansvar for å peke ut retning og jobbe for måloppnåelse gjennom aktiv bruk av kompetanse, erfaring og nettverk.  

En prosjektledergruppe har ansvaret for den daglige driften, og Kjerstin Heggdal Grimstad ved Maurtuva Vekstgård er prosjektleder for satsingen. Satsingen er finansiert gjennom midler fra Innovasjon Norge, Stiftelsen Dam, Helsedirektoratet og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Trøndelag, avd. Åfjord. 

Hovedsatsningsområdet for YPMD Trøndelag er å utvikle et rehabiliteringsprogram for yngre personer med demenssykdom.

Les mer om YPMD Trøndelag her ›

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev fra satsingen. Ønsker du stå på epostlista?
Send en epost til: kjerstin@maurtuva.org