Maurtuva Vekstgård

Tone Haugan

Jeg har bakgrunn som sykepleier – med lang erfaring fra både kommune og spesialisthelsetjeneste. Jeg har hatt mange funksjoner i mitt 40-årige arbeidsliv og tør påstå at jeg kjenner både 1. og 2. linjetjenesten sine utfordringer godt.

Jeg har alltid vært opptatt av å samarbeide på tvers av faggrupper og helsetjenestenivå til det beste for pasienten. Dessverre er det mye dokumentasjon som viser at tjenestene fortsatt er fragmenterte og ikke like lett tilgjengelige for alle, noe som blant annet resulterte i innføringen av Samhandlingsreformen i 2012.

Jeg har jobbet mye med både lokale og nasjonale prosjekter/utviklingsarbeid. Det siste nasjonale prosjektet jeg ledet i spesialisthelsetjenesten var oppbyggingen av Familieambulatoriet (FA) i Nord Trøndelag, som ble integrert i den ordinære drifta ved sykehusene i 2013. Mange av de som oppsøkte og fikk tilbud i FA, ville hatt stor nytte av tilbudet Maurtuva tilbyr gjennom FamilieFakultet.

Av den grunn har jeg hatt kontakt og besøkt Maurtuva ved flere anledninger og er imponert over det arbeidet ansatte har lagt ned for å bygge opp et tilbud og et alternativ til hjelpetiltakene barneverntjenestene i kommunen tilbyr. Dessverre har responsen så langt ikke vært så god som ønskelig, men en kan ikke gi opp. Demensomsorgen var en viktig og prioritert oppgave når jeg arbeidet i kommunen og demensteam ble etablert for mer enn 10 år siden. Maurtuva har et fantastisk tilbud med mulighet for både dagaktiviteter og overnattingshelger, noe som er viktig for både pasient og pårørende som trenger å ha noe fritid. Begge disse tiltakene gjør at jeg sa ja til å sitte i Maurtuva sitt styre. Jeg håper at den kompetansen jeg har, er nyttig for videreutviklinga av vekstgården.