Maurtuva Vekstgård

Selskapets vedtekter

 

§ 1

Selskapets foretaksnavn skal være: Maurtuva Vekstgård AS.
 

§ 2

Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Inderøy kommune.
 

§ 3

Maurtuva Vekstgård skal være en levende og attraktiv arbeidsplass og møteplass og en innovativ Inn På Tunet- bedrift. Med utgangspunkt i aktivitetene på gården skal vi selge tilrettelagte tilbud til offentlige og private aktører. Vår grunntanke er at vi skal møte hvert enkelt menneske der det er i en likeverdig relasjon. I felles møte over arbeidsoppgavene skal motivasjon til egne steg mot personlig vekst være i fokus. I dette inngår også kursvirksomhet og utleie, og andre tilbud som naturlig faller sammen med bedriftens forretningsidè.
 

§ 4

Maurtuva Vekstgård er en ideell virksomhet og et non profit aksjeselskap. Selskapet har et sosialt formål og betaler ikke ut utbytte til aksjonærene. Overskuddet skal gå inn i virksomheten og blir brukt til å videreutvikle nye og allerede etablerte tilbud i tråd med bedriftens formål.
 

§ 5

Aksjekapitalen skal være på kr 100 000.
Aksjens pålydende skal være kr 1000.
Hver aksje har 1- en- stemme på generalforsamlingen i selskapet.
 

§ 6

Selskapets styre skal ha tre til fem medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning.
Styrerepresentanter velges inn i styret av generalforsamlingen, og hver styreperiode er på to år.
Styret ansetter daglig leder og fastsetter for øvrig vilkårene for denne. Det skal avholdes styremøter så ofte som nødvendig. Beslutninger fattes ved alminnelig flertall med mindre annet fremgår av aksjeloven, vedtektene eller nærværende aksjonæravtale.
 

§ 7

Bekjentgjørelse til aksjonær skjer ikke i offentlig tidning. Den ordinære generalforsamlingen avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Innkallelse med angivelse av dagsorden skjer med to ukes skriftlig varsel til aksjonærene. Ekstraordinær generalforsamling avholdes etter aksjelovens regler.
 

§ 8

Årsregnskapet skal være stilet til hver enkelt aksjonær samtidig med innkalling til ordinær generalforsamling.
 

§ 9

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:
1. Godkjennelse av årsmelding og årsregnskapet.
2. Valg av styre og styreleder.
3. Vedtektsendringer og eventuelle endringer i aksjonæravtalen.
4. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd.
5. Fastsettelse av honorar til styremedlemmer.
6. Andre saker som ligger til generalforsamlingen å behandle.
 

§ 10

Ethvert forslag som en aksjonær ønsker behandlet i den ordinære generalforsamlingen, skal være skriftlig og innsendt styret innen en uke før generalforsamlingen. Alle dokumenter som aktes forelagt generalforsamlingen, skal i varseltiden være utlagt på selskapets kontor.
 

§ 11

Ved en oppløsning av selskapet skal formue tilfalle Inderøy Sanitet.